ونگوگ

 

 

 

 

 

 

ون گوگ گوشش را برید

و به یک روسپی داد  

او هم با نفرت به دور انداخت

ون ! روسپی ها گوش نمی خواهند،

پول می خواهند

فکر می کنم تو به همین دلیل نقاش بزرگی بودی

چون از چیزهای دیگر خیلی سر در نمی آوردی

 

چارلز بوکفسکی

/ 1 نظر / 57 بازدید