.................. ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  ..  حيثيت هنری ايران به شعر است چنانکه حيثيت هنری ايتاليا به مجسمه سازی معماری است وچنانکه حيثيت هنری اسپانيا به موسيقی و رقص های کوليانه است . و اگر – ما که ايرانيان باشيم – بخواهيم اين ميراث کهنسا ل را حفظ کنيم بايد شعر خوب را از شعر بد تشخيص دهيم ؛ شعر خوب را بستاييم ؛ شعر بد را نخوانيم ؛ شعر بد نسراِِييم ؛ در مقابل شعر بد ( بد در هر زمينه) ايستادگی کنيم بخصوص اگر اين شعر بد از شاعر پر آوازه ای صادر شده باشد که در اين صورت اصلا ً قابل بخشش نيست .

مشکل بعضی از شاعرهای مشهور و معروف و به اصطلاح مردمی ما اين است که تا می بينند مورد تأييد مردم قرار گرفته اند ، به خودشان اجازه می دهند که هر چه را که دلشان می خواهد بسرايند و کاملا ً بدون هيچ مانعی در اين ميدان تکتازی کنند ، گويی که با يک مشت خواننده ی بی حس و حا ل و ناهوشمند سر و کار دارند و راستش را هم بخواهيد اين گناه از خود ماست که در ذهن خود از آنها آنچنان بتی می سازيم که ديگر خودمان هم دلمان نمی آيد آن را بشکنيم و اينگونه می شود که احمد شاملو را با همه ی کم و کاستی های شاعرانه اش دربست می پذ ير يم و به او استناد می کنيم و از او ا لگو می گيريم و اگر هم بر فرض محال کسی بگويد بالای چشمش ابرو ، با متعصبانه ترين کلمات به دفاع بر می خيزيم . حال اينکه بهتر است بجای اين برخورد متعصبانه با مطا لعه در آثار و با دنبا ل کردن خط شاعرانه ی هر شاعری به قضاوت عادلانه بنشينيم  و بدانيم بهترين شيوه برای اينکه در راه شعر و شاعری به سلامت قدم بگذاريم نخست اين است که سخن بحق را بپذ يريم و سخن بحق را بگوييم .

روی سخن اين نوشتار با خانم سيمين بهبهانی است که در چند دهه به بانوی غزل در ادب فارسی شناخته شده است : خانم سيمين بهبهانی تا آنجا که غزل های شخصی و عاشقانه می سرايد ، مورد قبول است و اصلا ً  عاشقانه هايش  حرف ندارد چون آنها را می سرايد ؛ نمی سازد ...    

يادمان باشد که ساختن شعر آسان است و درست مثل ساختن يک خانه می ماند . اگر مصا لح را در ا ختيار داشته باشی ، با صرف کمی وقت و کمی پول می توانی خانه ی دلخواهت را بسازی . در غزل هم اگر اوزان عروضی را بدانی ( فعولن ، فعولن) و ابزارت را که واژگان باشند ، در خدمت بگيری می توانی غزلی بسازی .

اما سرودن شعر(=  شعر گفتن) حتما ً  جان مايه می خواهد . در سرودن تو بايد ا حساس درونی ات را در شعرت جاری کنی ؛ بايد در کلمه به کلمه ی شعرت حضور داشته باشی ؛ و خلاصه اينکه با يد آن اتفاق درونی در تو ا فتاده باشد که بتوانی در موردش قلم به دست بگيری ... اينجا ديگر شعر وظيفه ای عمل نمی کند ، فرمايشی نيست ،ساخته نمی شود ، سروده می شود (= گفته می شود) و شعر است . حال اگر شاعر در( فعولن ، فعولن ) آن هم اشکالی داشته باشد ، با مراجعه به کسی که اين نکات را بداند ، اشکال را بر طرف می نمايد ، اما احساس که جان مایه ی شعرا ست همچنان بجای خود باقی است وبر آن شعر حکومت می کند . نمونه های شگفت انگيزی از اين نوع شعر ها را می توان به سادگی در کار های جوان تر ها پيدا کرد ، بی آنکه به آنها نان قرض داد . اين شعرها از يک احساس جاندار و خالص و از ژرفای جان آنان سر چشمه می گيرد . مثل غزل های آقای سيامک بهرام پرور که سرشار از يک درون مايه ی احساسی است . ( در نوشتار ديگری در مورد کارهای سيامک بهرام پرور که جای درنگ دارد گفتگو خواهد شد) .

و اما بر می گرديم به سر ِ مطلب اصلی  ؛ من آژ سيمين بهبهانی شعر ساختگی  زياد خوانده ام ، مثل شعری که ا و برای پای بريده ی احمد شاملو ساخته است جا دارد که دو ،سه بيت از ا ين شعر آورده شود :

عزيز تر زجان احمد ! دويدن تو با پا نيست / به پای شعر می پويی؛ مگو که پای ِ پويا نيست / تو مرد ِ مرد ِ مردانی ، دليل رهنوردانی / به پای دل دلالت کن ، که پای تن توانا نيست / مگو سخن ز بيماری ، که شعر تندرستت را / به جنگ نا درستی ها ، شهامت است و پروا نيست / ...................... / ..............

من فکر می کنم حتا وقتی خود احمد شاملو هم اين شعر را خوانده – با آن رو حيه ی طنزی که در او وجود داشت و نيز با آن نا باوری اش به شعر قديم – از ته ِ دل به اين شعر خند يده است .

حال قضاوت با شما خوانندگان عزيزاست که اين شعر سروده شده يا ساخته شده و يا اينکه چقدر درآن جان مايه ی شاعر می تپد و يا نمی تپد

وديگر اينکه اصلا ً اينگونه شعر ها که به روابط دوستانه ی دو نفر ارتباط دارد خيلی به ذهنيت اجتماعی آسيب نمی زند و می شود آنها را نا ديده گرفت ، اما در مورد مسأله ی دردناکی چون فاجعه ی زلزله ی بم که به همه ی ما مردم بستگی دارد ، روح دردمند چون به شعری ساختگی و فقط در حد يک انجام وظيفه از شاعر پر آب و تابی مثل خانم سيمين بهبهانی روبرو می شود نمی تواند آرام بماند . و فقط به شعارهای پوشالی و دور از ا ندوه و مصيبت ،دل خوش کند که ای بم ،ای شهر نارنج و خرما دوباره می سازمت  و اصلا ً چه اصراری است که حتما ً آدم شعر بگويد ؟ مگر کسی شاعری را به دار می کشد اگر که شعری در اين مورد خاص نگويد. اين  شعر خانم بهبهانی را من در روزنامه ی کيهان لندن دو هفته ی پيش درصفحه ی نوشته های دکتر صدر الدين الهی ديدم و به حال خودمان متأسف شدم .

اما در همين گير و دار ها هم به شعری در همين زمينه از سعيد بيابانکی بر خوردم که از اند وه درونش آ ب می خورد و مرا به تماشای تصاويری می برد که بی آنکه خود بخواهم جزو آن تصاوير می شدم . او بی آنکه غمش را بسازد؛ غمش را سروده بود ... کاری ندارم که اوزان عروضی به قاعده بود يا نه ، که او جوان است و می تواند آن ها را بياموزد. ا و در نهايت تأثر- زمان را- در شعر خويش به زندان کشيد ه و با اندوهی از اين دست مويه می کند که :

کجايی ای دست خالی ؟ کجايی ای دار قا لی ؟

بلند و سر سبز ديشب ، به زير آ وار امشب !

اما مطمئن باشيد که اگر سعيد بيابانکی شعرش را به اين صفحه کيهان لندن می سپرد ، هرگز چاپ نمی شد  چرا که همواره نام ها و رابطه ها بر ما حاکم هستند  ؛

                 نه هوشياری ها ،

                           نه احساس ها ،

                                  و نه ژرف نگری ها ...  

 

 

 

/ 17 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهمن ساكي

سلام دوست من از آمدن ممنون و از اينکه راه خانه ات را نشانم دادی . باز هم خواهم آمد .

غزل متفاوت

سلام /انقراض امپراتوری غزل/ وبلاگ غزل متفاوت/منتظريم

شنگ

واقعا من هم هرچی فکر میکنم می بینم راست میگی . یعنی چه که این شاعرها همه اش روزنامه ها و مجله ها رو اشغال می کنند و جا برای ما جوانها نمگذارند و این نشریات احمق هم تا اینا شعر می فرستند زود چاپ می کنند فقط به این دلیل که یه وقت یه شعر خوب گفتن . راهت را ادامه بده من باهاتم

غزل متفاوت

سلام ممنون از لطفت اگرمتن نقد يا مقاله تئوريکی پيرامون غزل جوان امروز داری لطف کن و خبرم بده و برايمان بفرست ما پس از اين نقد انشاالله دو گفتگو با بهرام پرور و خوانساری را چاپ خواهيم کرد.منتظر مهربانی دوباره و پاسخ شماييم

s.m.h

چه قدر شما خوبيد . گوهر راز از دل بيتاب مي آيد برون/ گنج از اين ويرانه چون سيلاب مي آيد برون/ پيچ و تاب از جوهر شمشير اگر بيرون رود/ جان عاشق هم ز پيچ و تاب مي آيد برون/ صبح از خون شفق دامان خود را پاك كرد/ همچنان از چشم ما خوناب مي آيد برون/ دست تا بر تار زد مطرب دل ما خون گريست/ از زمين ما به ناخن آب مي آيد برون/ بي ظهور عشق ، عاشق بي حجاب هستي است/ ذره با خورشيد عالمتاب مي آيد برون/ نيست صائب از سرشك بوالهوس ، رنگ اثر/ اين گهر از ديده ي بي خواب مي آيد برون/ ---------------------------------------- دوست عزيز از همه تلاش شما خوشحال شدم . كارتان عالي ست . بايد بگويم كه هنر روح آدمي را چنان صيقل مي دهد كه آب رودخانه ها صخره ها را . اميدوارم بتوانيم با هم همكاري داشته باشيم

s.m.h

وقت کردی برو

bache-mis

بحث جالبی رو مطرح کرديد. بسياری از نظراتتون رو قبول دارم.

نسرین

سلام به تو که می توان احساس کرد که در حال ريشه زدن در قلب و روح مايی. با خسته نباشی از اين نوشته اتُ تنها به قسمتی از شعر تولدی دیگر فروغ ُ بسنده میکنم ِ هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد ُ مرواریدی صید نخواهد کرد.