من به تو رأی می دهم، امید عباسیPhoto: ‎من به او رأی می دهم حتا اگر دیگر نباشد کاشفان فروتن شوکران جویندگان شادی در مجری آتشفشان ها شعبده بازان لبخند در شبکلاه درد با جا پایی ژرف تر از شادی در گذرگاه پرندگان در برابر تندر می ایستند خانه را روشن می کنند و می میرند… من به او رأی می دهم حتا اگر دیگر نباشد او که می تواند حتا بر عشق حکومت کند او که کارش نشاندن آتش بود ، اما آتش ها برافروخت و رفت و نشان داد که عشق یعنی چه ؟ درودها بر مرامت امید عباسی درودها بر قلب عاشقت  نامت بر کتیبه انسانیت جاودانه باد و بوَد و باشد و بماند!‎
 
 
 
من به تو رأی می دهم  امید عباسی
حتا اگر دیگر نباشی

کاشفان فروتن شوکران
جویندگان شادی
در مجری آتشفشان ها
 شعبده بازان لبخند در شبکلاه درد
با جا پایی ژرف تر از شادی
در گذرگاه پرندگان
در برابر تندر می ایستند
خانه را روشن می کنند
و می میرند…

من به تو رأی می دهم  امید عباسی
حتا اگر دیگر نباشی
 تو که می توانی حتا بر عشق حکومت کنی
 تو  که شغلت نشاندن آتش بود ،
اما آتش ها افروختی و رفتی
و نشان دادی که عشق یعنی چه ؟
درودها بر مرامت امید عباسی
درودها بر قلب عاشقت 
نامت بر کتیبه انسانیت جاودانه باد و بوَد و  باشد و بماند!
 
/ 1 نظر / 5 بازدید

وبلاگتان اول شد بیایید مسنجر