نماز را بشکن / و روزه را بشکن

شب است
شبی همه بیداد
به ماه و آب نگه کن
نماز را بشکن
و روزه را بشکن
پیاله را بشکن
سکوت را بشکن
شکست نیست شکستن
شکست را بشکن

شکن، شکن، بشکن هرچه
پای کوب بر من و ما
سماع رقص جنونت تبرک است، ... بیا
بیا که آینه از دوری تو
گریان است

نصرت رحمانی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید