پست های ارسال شده در دی سال 1386

نگاهی به پشت سر ...

                                       <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                        همه چيز و همه كس هست! ناصرالدوله (فرمانفرماى كرمان ۱۳۰۶ قمرى) شش سفر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 33 بازدید

ديداری با محمد قاضی در۲۴ دی ماه

                                                                                     همان دون کيشوت کافی بود ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                        مثل بذر، من واژه هايم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 26 بازدید