پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

خردمندان ایران اینگونه بودند ...

                                   ریشه یابی ضرب المثل ها                                          سحر خیز باش تا کامروا باشی :   می گویند  بزرگمهر وزیر و آموزگار انوشیروان ، پیوسته ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 38 بازدید