دو قورت و نیمش باقی است

دو قورت و نیمش باقی است

ریشه یابی ضرب المثل ها

*******************
روایت است که سلیمان از پیامبران قدرتمند خدا بود چون همه ی پرندگان و چرندگان و درندگان و آب و باد و آتش و انسان به فرمان او بودند. او وقتی به پیامبری رسید، از خداوند اجازه خواست که تمام جانداران روی زمین و هوا و دریا را به یک وعده غذا دعوت کند. هرچه خدا به او گفت جان من این کار از عهده ی تو بر نمی آید و روزی دادن به جانداران عالم با من است،به گوشش فرو نرفت که نرفت و اصرار پشت اصرار که حالا که همه ی اینها به فرمان من اند، چگونه ممکن است که من نتوانم یک وعده شکم شان را سیر کنم. سرانجام خدا پذیرفت و سلیمان هم به کارگزارانش دستور تهیه ی خوراک داد و القصه همه دست به کار شدند و هفتصد هزار دیگ بزرگ غذا آماده کردند و در کنار دریا جاهای وسیعی ساختند تا مهمانان در آنجا حضور به هم رسانند و در ضمن تخت زرین سلیمان را هم در کنار دریا گذاشتند. و سلیمان با کبکبه و دبدبه بر آن نشست و نگاهی به اطراف انداخت و زیر لب گفت خوب ... همه چیز آماده است و دستور داد سفره بزرگی انداختند و غذاها را سر سفره آوردند که ناگهان ماهی غول آسایی از دریا بیرون آمد و به سلیمان گفت: به من گفته شده که امروز غذای همه ی مخلوقات را تو می دهی. پس امر کن که غذای مرا بدهند. سلیمان همچنان که بر تختش تکیه داده بود به دیگ های غذا اشاره کرد و گفت: این همه غذا را برای پذیرائی از مخلوقات تهیه کرده ام.برو هر چه که میل داری بخور
با شنیدن این حرف ماهی غول پیکر به غذاها حمله کرد. و در مقابل نگاه حیرت آمیز مهمانان گرامی، در یک چشم بر هم زدن همه ی غذاها را بلعید و بعد با عصبانیت گفت: باز هم غذا می خواهم
چشمان سلیمان سیاهی رفت. چون نمی توانست آنچه را که می بیند و می شنود باور کند. تازه انتظار داشت که ماهی بعد از خوردن آن همه غذا تشکر هم بکند، اما ماهی فریادی کشید و با خشم گفت: گرسنه ام! غذا می خواهم، یالله
سلیمان گفت: مگر تو روزی چقدر غذا می خوری؟ ما که هر چه آماده کرده بودیم یک مرتبه بلعیدی. هنوز هم گرسنه ای؟
ماهی گفت: بله که گرسنه ام. خدا روزی سه وعده و در هر وعده یک «قورت» غذا به من می رساند. من تا حالا در مهمانی تو فقط « نیم قورت» خورده ام و هنوز « دو قورت و نیمش» باقی مانده . ماهی بعدازاین حرف به سلیمان که از شنیدن حرفهای او گیج و منگ شده بود، با غضب نگاهی انداخت و گفت : تو که نمی توانی شکم جانوران را سیر کنی، مگر مجبوری ضیافت راه بیاندازی؟
سلیمان وقتی به حال خود برگشت در مقابل خدا تعظیمی کرد و گفت : یا خدا توبه کردم ، اشتباه کردم ، غلط کردم ، گُه خوردم، دیگر از این قمپزها در نمی کنم ، غذا دادن به این عجایب و غرایب کار من نیست خودت می دانی و مخلوقاتت! ...دی

بازپردازی : پیرایه یغمایی

/ 3 نظر / 10 بازدید
رزا

عجب داستان من در آوردی آفرین

میرزا

پرادخت زیبائی داشت

سندباد

خیلی خوب می شه اگه هر از گاهی وبلاگ نویس های پر خواننده اشاره ای به داستان ها و فرهنگ قدیمی شون داشته باشن ... اینجوری خیلی چیزا تازه می مونه و بعضی چیزای دیگه قابل فهم تر میشه